6/3/11

Sustratos e granulometrías

Akadama

Sustratos para bonsáis

O sustrato é o material usado para cultivar plantas. Os substratos pódense facer a base de turba, area, vermiculita, perlita, fibra de coco, compost, cortiza de piñeiro, etc. Mesturas de varios deles ou calquera en solitario é un substrato.

Para cultivar Bonsáis o substrato debe ter unha serie de propiedades que fagan posible, ademais de soster a planta, un desenvolvemento san das raíces así como o sustento. Hai certos detalles crave que se deben ter en conta na súa composición.

As principais calidades que debe ter son:

A estrutura é fundamental xa para que manteña un bo estado de humidade e drene ben o exceso desta.

Debe reter os nutrientes que se lle achegan á árbore en forma de abonos e ten que ser posible controlar o seu grao de acidez ou alcalinidad.

Debe ser esponjoso e solto para conter aire que serve de osíxeno ás raíces.

Aínda que o substrato teña todas estas características xerais non podemos dicir que haxa unha mestura ideal para Bonsáis. Para a elección ou preparación do substrato debe terse en conta o tipo que imos cultivar e as súas preferencias de chan ou substrato. Segundo a planta pode requirir distintos tipos de PH, distinto estado de humidade, mesmo distintas necesidades de nutrientes.

Pódense facer infinidade de mesturas de substratos, unhas poden ser mais estándar que outras, e non existe unha mestura especifica e concreta para unha especie determinada, para algúns afeccionados será mellor unha mestura e para outro será mellor outra, é un tema que sempre preocupa aos afeccionados e non debería de ser así.

Todos os ingredientes a mesturar han de ser tamizados refugando as partículas máis finas, debido a que estas se depositarán no fondo da maceta obstruyendo a drenaxe e apelmazando a terra que anula a aireación da mesma.

A granulometría do substrato que é a medida do tamaño das partículas, grans e rocas dos chans, depende da árbore a tratar e en que estado atópese. Para os primeiros anos de cultivo nos que se necesita un crecemento rápido, as granulometría ha de ser máis ben grosa, aínda que depende tamén do tamaño da árbore e da maceta, está comprobado que se desenvolven moito mellor as raíces nun composto de gran máis ben groso, sobre todo cando teñen que reporse tras ser podadas. Cun substrato así, é dicir, máis ben groso, pódese abonar e regar de forma máis asidua, favorecendo o crecemento da nosa árbore. Tamén se utiliza esta granulometría máis ben grosa, cando unha árbore está débil ou pouco lozano. O tamaño de calibres para unha mestura básica nestes primeiros transplantes, será unha combinación deles, oscilando desde 2 mm. a 7 mm. aproximadamente, refugando como se dixo anteriormente as partículas mais finas. Para este labor hanse de cerner todos os compoñentes da mestura por un tamiz do calibre de 2 mm, se traballamos con coníferas é aconsellable utilizar un tamiz do calibre de 3 mm.

Se estamos a tratar unha árbore que xa pasou os primeiros anos de cultivo e de formación, iranse variando e modificando as cantidades do composto e a granulometría do mesmo, pois as necesidades da árbore tamén cambian co tempo. Para as árbores máis establecidas e cun certo cultivo, utilízase un gran máis fino, dado que a necesidade de crecemento da árbore substitúese pola de mantemento, a menor calibre de granulometría menor crecemento.


Descrición dos distintos materiais que se poden utilizar:

Mantillo de bosque
O mantillo é materia vexetal descomposta produto do varrido de bosques. É unha mestura de poliñas, cortiza e follas, que ao atoparse por baixo da superficie, e con anos de acumulación, presenta un principio de humificación. A porosidad do mantillo é elevada, entre o 80 e o 85 %, con elevada capacidade de retención de auga facilmente dispoñible e de aireación, non deixa que se endureza coa calor que pode facer no verán. A súa densidade varía entre 150 e 400 Kg. de materia seca por m3. O seu ph adoita ser neutro, a condutividade eléctrica é baixa e ten contidos importantes de nutrientes. Utilízase con frecuencia para abonados espaciados, xa que é moi rico en nutrientes.

Mantillo orgánico
O mantillo orgánico é materia vexetal descomposta, son terras preparadas por casas especializadas. A súa composición a parte da materia vexetal, é que presenta mesturas de estiércol de ovinos, bovinos e cabalar, dita mestura se composta durante un ano aproximadamente e para utilizala é necesario cribarla e refugar o po. Utilízase igualmente para abonados espaciados, xa que é moi rico en nutrientes.

Turba loura
Turba loura de Sphagnum procedente das turberas bálticas do norte de Europa. Posúe unha gran porosidad e aireación, baixa condutividade eléctrica e ph acedo e mantén un adecuado estado de humidade. Hai que evitar que se reseque con frecuencia, porque se converte en hidrófoba (rexeita á auga), perdendo así a súa máis prezada propiedade

¨¨ Turba negra
Túrbaa negra está moito mais descomposta que a loura polo que perdeu boa parte da súa estrutura e esponjosidad así como parte da súa capacidade de retención de auga. Como contrapartida ao estar mais descomposta e mineralizada é rica en ácidos humicos e outros nutrientes. O seu uso está moi xeneralizado na composición dos substratos mesturada coa loura.

Humus
O humus é un produto de orixe vexetal e está formado a base de transformacións, descomposicións e sínteses de moléculas orgánicas, nas cales non quedan vestixios microscópicamente visibles dos tecidos ou células orixinais. A súa cor é escuro, e facilita a absorción de elementos nutritivos esenciais para o mellor desenvolvemento da árbore, tales como nitróxeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio e oligoelementos debido á súa alta carga microbiana. A composición do humus depende en parte do tipo de chan, xa que este pode favorecer o desenvolvemento das sustancias orgánicas, facilitando a aireación ou, pola contra, pode paralizala, orixinando condicións de anaerobiosis (por exemplo en chans hidromorfos ou arcillosos). O seu ph é neutro e a súa alta capacidade de intercambio catiónico permítelle reter nutrientes. O humus é moi apreciado como emenda. Isto débese a que pode mellorar tanto chans pesados como liviáns. Sobre chans pesados actúa esponjando o terreo, promove a agregación do chan (formación de terrones) e o almacenamento de auga. Nos chans liviáns, soltos, mellora a retención de nutrientes diminuíndo a súa perda por lixiviación (lavado).

Compost
É un produto da descomposición biolóxica aeróbica de residuos orgánicos en condicións controladas. A súa produción realízase utilizando desde tecnoloxía altamente sofisticada até técnicas moi sinxelas. Pode ser usado en calquera proporción sen causar efectos daniños ao chan. Funciona como fertilizante, polo achegue de materia orgánica, e como emenda, dando ao adoito consistencia grumosa.

Akadama
A Akadama é o substrato máis usado e quizais mais popular no cultivo do Bonsái, a súa composición é basicamente terra, arxila granulosa e roca erosionada procedente da rexión de Akadama (Xapón), existe en diferentes granulometrías e utilízanse segundo o tamaño da árbore e a maceta. A Akadama ten un ph neutro e pode ser usada como substrato único ao 100 por 100, xa que reúne moi bos requisitos, é moi porosa e por iso ten unha perfecta drenaxe, solta e boa aireación, retención de humidade e por tanto de nutrientes. Coa Akadama nunca hai podremia de raíces, pero hai que regar e achegar nutrientes moi a miúdo.

Kanuma
A Kanuma tamén procede do Xapón e atópase nos xacementos a unha profundidade superior á Akadama, é de similares características á Akadama pero de cor amarelada con PH acedo, o cal indica que é idóneo en árbores acidófilos.

¨¨ Kyriuzuna
Terra de orixe xaponesa especial para coníferas.

Areas (de rio)
As areas serven como mestura para manter o substrato drenado, solto e ventilado, algunhas achegan lixeira acidez á terra. As que proporcionan os mellores resultados son as areas de río. O seu granulometría máis adecuada oscila entre 0,5 e 2 mm de diámetro. A súa densidade aparente é similar a grávaa. A súa capacidade de retención da auga é media (20 % do peso e máis do 35 % do volume); a súa capacidade de aireación diminúe co tempo por mor da compactación; a súa capacidade de intercambio catiónico é nula. É relativamente frecuente que o seu contido en calcaria alcance o 8-10 %. Algúns tipos de area deben lavarse previamente, por iso é recomendable usar a area comercial de acuarios. O seu ph varía entre 4 e 8.

Gravas
Grávalas serven como mestura para manter o substrato drenado, solto e ventilado, adoitan utilizarse as que posúen un diámetro entre 5 e 15 mm. Destacan grávalas de cuarzo, a pedra pómez e as que conteñen menos dun 10% en carbonato cálcico. Posúen unha boa estabilidade estrutural, a súa capacidade de retención da auga é baixa aínda que a súa porosidad é elevada (máis do 40% do volume). Existen algunhas gravas sintéticas, como a herculita, obtida por tratamento térmico de lousas.

Terra volcánica
A terra volcánica serve tamén como mestura para manter o substrato drenado, solto e ventilado, a súa fama como mestura provén pola súa alta capacidade de drenaxe. Son materiais de orixe volcánico que se utilizan sen sometelos a ningún tipo de tratamento, proceso ou manipulación. Están compostos de sílice, alúmina e óxidos de ferro. Tamén contén calcio, magnesio, fósforo e algúns oligoelementos. As granulometrías son moi variables do mesmo xeito que as súas propiedades físicas. O ph das terras volcánicas é lixeiramente acedo con tendencias á neutralidade. Destaca a súa boa aireación, a inercia química e a estabilidade da súa estrutura. Ten unha baixa capacidade de retención de auga, o material é pouco homoxéneo e de difícil manexo

¨¨ Fibra de coco
Este produto obtense de fibras de coco. Ten unha capacidade de retención de auga de até 3 ou 4 veces o seu peso, un ph lixeiramente acedo e o seu porosidad é bastante boa e debe ser lavada antes do seu uso debido ao alto contido de sales que posúe.

¨¨ Perlita
A perlita é un material obtido como consecuencia dun tratamento térmico a uns 1.000-1.200 ºC dunha roca silícea volcánica do grupo das riolitas. Preséntase en partículas brancas cuxas dimensións varían entre 1,5 e 6 mm, cunha densidade baixa. Posúe unha capacidade de retención de auga de até cinco veces o seu peso e unha elevada porosidad. O seu ph está próximo á neutralidade e utilízase ás veces, mesturada con outros substratos como turba, area, etc.

¨¨ Vermiculita
Obtense pola exfoliación dun tipo de micas sometido a temperaturas superiores aos 800 ºC. Preséntase en escamas de 5-10 mm. Pode reter 350 litros de auga por metro cúbico e posúe boa capacidade de aireación, aínda que co tempo tende a compactarse. Pode conter até un 8% de potasio asimilable e até un 12% de magnesio asimilable. O seu ph é próximo á neutralidade.

¨¨ Keto
O Keto é un substrato que se atopa de forma natural nalgunhas paraxes de Xapón, a súa textura é compacta de cor negra, asimílase en certa medida a unha arxila negra ou turba negra. Utilízase para plantacións en roca ou plantacións sobre laxas, a súa propiedade principal é unha alta capacidade de retención de humidade e axuda a suxeitar á árbore sobre a roca ou a laxa debido ás súas calidades, o que o converte nun substrato idóneo para este tipo de plantacións.

¨¨ Pomice
A Pomice (pedra pómez) procedente de Italia e de orixe volcánico, serve tamén como mestura para manter o substrato drenado, solto e ventilado. Debido á súa procedencia presenta unha estrutura porosa cun ph neutro de mais ou menos 7, ten moi pouco peso específico cunha capacidade de absorber auga lentamente en proporcións peso/volume próximas á unidade sen perigo de bolsas ou encharcamientos. Outra gran propiedade é a súa gran potencia de aireación, con intercambio gaseoso aerobio que evita a formación de bolsas con bacterias anaerobias, responsables da podremia das raíces.

Normas xerais de mesturas nos substratos:
Unha mestura básica, pode conter unha proporción de calquera dos tipos de substratos anteriormente descritos, pero debemos de ter moi en conta a especie en concreto para acondicionar a dicir mestura máis favorablemente ás súas necesidades e ás nosas propias, se podemos regar e achegar nutrientes dunha forma continuada, poderemos utilizar por exemplo unha alta porcentaxe de Akadama, en cambio se non o podemos facer por estar ausente, haberá que diminuír dita proporción de Akadama e engadir mantillo ou turba que son ricos en nutrientes.
Tamén é importante a calidade da auga de rega, e debémolo de ter moi en conta para acondicionar a dicir mestura, xa que tamén xoga un papel moi importante á hora de realizala, xa que por exemplo en zonas do mediterráneo, as augas son duras e cun alto contido en cal, se utilizamos turba loura no substrato que achega acidez á terra, contrarrestámolo coa dureza da auga rego da devandita zona, de aí a importancia de elixir unha boa mestura, en cambio, se podemos regar con auga pura, non debemos utilizar turba loura, a non ser que a especie sexa acidófila.

As coníferas en xeral prefiren un chan mais arenoso e solto, ricos en nutrientes, de modo que haberá que agregarlle unha maior proporción de area.
As perennifolias en xeral gústalles os chans ricos en nutrientes e non moi acedos, (túrbaa é mais aceda que o mantillo).

Ao facer unha mestura para piñeiros ou coníferas, hase de ter coidado coas areas denominadas volcánicas -lava-, debido á capacidade destas areas(algunhas), excesivamente porosas e cheas de cavidades cando son de calibre groso, xa que almacenan auga, polo que as raíces estarían en constante contacto con esta, acción nada beneficiosa para as dicir especies.

As caducifolias en xeral gústalles os chans ricos en nutrientes, a terra vexetal e o mantillo.
Aos froiteiros e árbores de flor en xeral, prefiren un chan menos arenoso, así que haberá que diminuír a proporción de area, pola contra gústalles os chans ricos en nutrientes, a terra vexetal e o mantillo xa que necesitan acumular unha maior reserva de nutrientes para a floración e a fructificación.

A continuación relaciónanse mesturas mais ou menos estándar:

Mesturas tradicionais - Hai que regar menos e necesítase menos achegue de nutrientes.

Mestura 1
1/3 mantillo vexetal, 1/3 turba, 1/3 area de río.
Mestura 2
1/3 mantillo orgánico, 1/3 mantillo vexetal, 1/3 area de río.
Mestura 3
1/4 mantillo orgánico, 1/4 mantillo vexetal, 1/4 turba, 1/4 area de río.
Mestura 4
1/2 mantillo orgánico ou vexetal, 1/2 area de río.
Mestura 5
1/2 mantillo orgánico ou vexetal, 1/2 turba.
Mestura 6
1/2 turba, 1/2 area de río.
Poderíanse incluír infinidade de mesturas....

Mesturas con Akadama - Hai que regar e achegar nutrientes mais a miúdo.

Mestura 1
80 % Akadama, 20 % terra volcánica.
Mestura 2
70 % de Akadama, 30 % mantillo.
Mestura 3
60 % de Akadama, 30 % mantillo, 10 % terra volcánica.
Mestura 4
70 % de Akadama, 30 % turba.
Mestura 5
60 % de Akadama, 30 % turba, 10 % terra volcánica.
Mestura 6
60 % de Akadama, 10 % de mantillo, 10 % de turba, 20 % terra volcánica.

Poderíanse incluír infinidade de mesturas....

Bibliografía: Bonsái Global

* Como é de supoñer non todos estes sustratos empregasen no viveiro (marquei con este símbolo " ¨¨ " os que non se usan), e engado, que a turba loura e maila area empréganse fundamentalmente en bonsais en entrenamento. Tamén destaco o uso de arxila na composición de alguns bosques e composicións sobre roca.

0 comentarios:

Produtores 2012-2013

Produtores 2012-2013
De dereita a esquerda: Kevin, Cristina, Esperanza, Xurxo, Sergi, Gustavo, Jorge, Alex, Tamara, Jacobo, José Manuel.Na parte inferior: Héctor, Óscar, Martín e Ventura. Fáltanos o produtor Brea.

Productores 2010/2011

Productores 2010/2011
De dereita a esquerda e de arriba a abaixo: Chema, Fernando, Andrés, Jesús Manuel, Inés, Javier, David, Carlos, Iria, Toñito, Hugo, Lorena e Ruso. Tamén están no grupo pero faltan na foto:Miguel Angel, Cristina e Zalo

Os Novos Productores

Os Novos Productores
Nesta rubica fotográfica temos os novos productores, tras unha saida o campo, son de esquerda a dereita Mario, Ramón, Silvia, Francisco, Pilar, Jose Manuel, Angel Castro, Alberto, Oscar, J.Martín, Juan, Angel García, Fernando e David.

Os productores

Os productores
Na foto os sonrintes productores, non se sabe si por puro placer ou por inconsciencia ante o que lles espera. Son de dereita a esquerda na liña de atrás: Rocío Torreira, Xosé Manuel Calvo, Julio Cesar Martino, Manuel Rúa, Amable Rodríguez, Marta Fraiz, e na liña dianteira: Francisco Romar, Rocío Gardes, Natalia Piñeiro e Sandra Sánchez. Faltan Rocío Sampedro e o productor ocasional Juan Santiso.

remexe polo blog

 
Producindo Planta - Template By Blogger Clicks